Kliknij aby powiększyć

Nowe prawo w okresie od 14 - 20 marca 2011 r.

Wchodzą w życie

14 marca 2011

 • M. P. z 2011 r. Nr 20, poz. 204
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 10 marca 2011 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym

 

15 marca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 215
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 216
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 220
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 221
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 251
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 252
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 253
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 54, poz. 278
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 55, poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 55, poz. 287
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 55, poz. 288
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 55, poz. 289
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

16 marca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 228
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 232
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 262
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego

 

17 marca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 51, poz. 265
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

 

18 marca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 238
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

19 marca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 174
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 47, poz. 241
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie

 

Tracą moc

15 marca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 49
  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wróblew w województwie łódzkim.

 

16 marca 2011

 • Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 968
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania.
 • Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1590
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

 

19 marca 2011

 • Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 291
  USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.

 

Więcej informacji tutaj