Kliknij aby powiększyć

Nowe prawo w okresie od 6 - 12 czerwca 2011 r.

Wchodzą w życie

6 czerwca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381
  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 528
  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 535
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

 

7 czerwca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 606
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w „Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna”, kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowego sposobu i trybu kontroli tych służb
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 608
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 609
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 610
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 611
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

 

8 czerwca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 105, poz. 614
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 105, poz. 617
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 105, poz. 618
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 105, poz. 619
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 

9 czerwca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 545
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 

10 czerwca 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 549
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 

11 czerwca 2011

 

Tracą moc

11 czerwca 2011

 • Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 240
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

 

Więcej informacji tutaj