Akty prawne wchodzące w życie i tracące moc

Wchodzą w życie

5 grudnia 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1567
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

6 grudnia 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 256, poz. 1535
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

7 grudnia 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1505
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1507
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

8 grudnia 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678
  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 252, poz. 1512
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 252, poz. 1515
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 259, poz. 1554
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

9 grudnia 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 236, poz. 1401
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1521
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

10 grudnia 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 119, poz. 689
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1522
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1523
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1527
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 261, poz. 1561
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 261, poz. 1562
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 

Tracą moc

6 grudnia 2011

 • Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1304
  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Więcej informacji tutaj