Kliknij aby powiększyć

Nowe prawo w okresie od 1 - 7 lutego 2010 r.

Wchodzą w życie

1 lutego 2010

 • Dz. U. z 2010 r. Nr 14, poz. 74
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim

 

2 lutego 2010

 • Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 41
  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 42
  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 43
  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 49
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 50
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 78
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 79
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 80
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 

3 lutego 2010

 • Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 53
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 54
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 55
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 58
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich
 • Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 59
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 

6 lutego 2010

 • Dz. U. z 2010 r. Nr 9, poz. 60
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Tracą moc

1 lutego 2010

 • M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 1026
  OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 grudnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego.
 • M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 1027
  OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich.
 • M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 1028
  OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich.
 • M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 1029
  OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego.

 

2 lutego 2010

 • Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 986
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania.
 • Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2179
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.
 • Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2337
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
 • Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2438
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2717
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
 • Dz. U. z 2007 r. Nr 163, poz. 1162
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji.

 

3 lutego 2010

 • Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 373
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.
 • Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1385
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

 

 

Więcej informacji tutaj