Rozporządzenia Rady Ministrów

Informujemy - Dnia 13 października 2007 r. weszły w życie przepisy istotne dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Informujemy - Od 12 października 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadziło zmiany do rozporządzenia z 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Informujemy - Dnia 1 września weszło w życie rozporządzenie MF wprowadzające Urząd Celny w Rybniku i rozporządzenie modyfikujące - w związku z powyższym - terytorialny zasięg działania urzędów i izb celnych, których organy są właściwe do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium RP.

Informujemy - Ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, która od 28 czerwca 2007 r. wynosi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Informujemy - Wchodzące w życie 11 sierpnia 2007 r. rozporządzenie rozszerzyło listę dowodów na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków). Tym samym mogą być także sporządzone dokumenty związane z opłatą skarbową uiszczaną znakami tej opłaty do 31 grudnia 2008 r.

Informujemy - Dnia 16 sierpnia weszło w życie rozporządzenie RM, które określa warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, określono do 31 grudnia 2013 r.

Informujemy - Dnia 24 lipca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, m.in. dotyczących informacji o wysokości zaległości podatkowych. Wprowadzono także przepis o konieczności tłumaczenia, gdy formularz jest sporządzony w języku obcym.

Informujemy - Dnia 14 lipca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające wysokość  maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów.

Informujemy - Ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom.

Informujemy - Ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów.

Informujemy - Ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących.

Informujemy - Ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

Informujemy - Ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do  wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.Archiwum:
2006